همکاران ما

محمودحاجی ابراهیمی بنیانگذار و مدیر هلدینگ زهرا کاهید مدیر محتوا صفورا زیبایی ادیتور مهدیس رستمی کار آموز تولید محتوا ریحانه بنی هاشم کارآموز تولید محتوا طاهره ابراهیمی مدیر امورمالی مریم حسینی مدیر سئو ندا حاجی قاسمی کارآموز تولید محتوا زهرا صباغان کارآموز تولید محتوا آزاده موثق پور مدیر فنی راضیه صباغان ادمین فاطمه احمدی کارآموز […]