نسبت به گروه نماینده ها و کاربران، قابلیت قیمت گذاری خطوط به صورت مجزا وجود دارد.