خیر… در سامانه مدیا هیچ هزینه ای برای دریافت پیامک دریافت نمی شود.