خیر… هیچ محدودیتی در تعداد زیرمجموعه ها وجود ندارد.