بله تا مدت زمان یک هفته، می توانید از پنل به صورت آزمایشی استفاده کنید.